Słowiński Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biuletynu informacji publicznej Słowińskiego Parku Narodowego.

Data publikacji strony internetowej: data publikacji 2012.04.15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część treści nietekstowych nie posiada opisu alternatywnego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie były uaktualniane po dniu 2019-09-23.

Na stronie internetowej znajdują się zeskanowane dokumenty. Aktualnie trwają prace nad udostępnieniem plików PDF w wersji dostępnej cyfrowo.

Obecnie trwają prace nad nową stroną internetową BIP Słowińskiego Parku Narodowego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (059) 81 17 204.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DyrekcjaSłowińskiego Parku Narodowego - ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino

Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego mieści się w Smołdzinie w dwóch budynkach przy ulicy Bohaterów Warszawy. Sekretariat znajduje się w budynku o numerze 1. Wejście do budynku możliwe jest jedynie po schodach, brak wind. Brak dostosowań dla niepełnosprawnych, w tym między innymi: podjazdów, platform i informacji głosowych.

Wejście do przedsionka drugiego budynku o numerze 1A jest możliwe z poziomu gruntu. Przejście do kolejnych pomieszczeń jest możliwe jedynie po schodach. Brak wind i innych dostosowań dla niepełnosprawnych, w tym między innymi: podjazdów, platform, informacji głosowych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Aplikacje mobilne

Słowiński Park Narodowy - Lekcje z klimatem w wersji dla systemu Android

Słowiński Park Narodowy - Poszukiwanie skarbów w wersji dla systemu Android

Elektroniczny przewodnik po Słowińskim Parku Narodowym w wersji dla systemu Android__________________________________
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-09-23 10:34:41
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-09-23 19:35:50
Odsłon: 86
Dziennik zmian