MAJĄTEK SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – stan na 31.12.2017 r.

(wartość w zł)

Aktywa trwałe:   273.654.405,99 zł

I. Wartości niematerialne i prawne
       1. Inne wartości niematerialne i prawne   43.801,63 zł

II.   Rzeczowe aktywa trwałe:   273.610.604,36 zł

1. Środki trwałe:   272.578.055,70 zł

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów):   251.041.897,43 zł

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii wodnej:   19.061.870,79 zł

c) urządzenia techniczne i maszyny:   598.066,71 zł

d) środki transportu:   909.954,13 zł

e) inne środki trwałe:   966.266,64 zł

2. Środki trwałe w budowie:   1.032.548,66 zł

                     __________________________________
Wytworzył: Krystyna Bogucka
Data informacji: 2018-07-15 23:00:00
Opublikował: Robert Wyka
Data publikacji: 2012-04-07 21:47:19
Odsłon: 6187
Dziennik zmian